Jaarlijks visueel nazicht

Keuringsverslag: uitleg

Keuringsverslag: invulformulier

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Als werkgever hebt u een aantal verplichtingen waaronder veiligheid één van de belangrijkste punten is. Het is uw taak om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen, die in de onderneming ter beschikking van de werknemers staan, geschikt zijn voor het uit te voeren werk. Dit om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Het is ook uw taak om te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie, bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen, beschikken betreffende de op het werk gebruikte arbeidsmiddelen.

De werkgever moet tevens de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen in zodanige staat worden gehouden, door een adequaat onderhoud, dat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen. Het is uw taak om erop toe te zien dat deze arbeidsmiddelen worden onderworpen aan:

  • Periodieke controles of proeven 
  • Bijzondere controles, wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schade kunnen brengen aan het arbeidsmiddel 

De resultaten van deze controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

In de praktijk:

Concreet houdt dit in dat alle klimmateriaal (ladders, trapladders, opstapjes, e.d.) genummerd moet worden, zodat ze duidelijk geïdentificeerd kunnen worden.

Vooreerst moeten ze aan de Europese normen voldoen. Om te weten of een ladder, trapladder of stelling aan de Europese norm voldoet, moet u op de ladder, trapladder of stelling zelf kijken en er de vermelding van de EN normen vinden.

Ladders en trapladders: EN 131
Stellingen: EN 1004 (materiaal)
Stellingen: EN 1298 (voor handleiding)
Opstapjes: EN 14183
Zoldertrappen: EN 14975

Jaarlijks moet er een controle (visueel nazicht) uitgevoerd worden waarvan een verslag moet worden opgemaakt en bijgehouden. Om u hierin bij te staan hebben wij een keuringsdocument opgesteld in samenwerking met de Externe Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk.

Dit document moet jaarlijks door een verantwoordelijke worden ingevuld en bijgehouden.

Dit document, correct ingevuld, moet kunnen voorgelegd worden in geval van controle.

Tenslotte moet het personeel er attent op gemaakt worden dat ze voor ieder gebruik van een (trap)ladder en/of stelling nog een visueel nazicht moeten doen.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst staan we steeds tot uw beschikking.

Het Galico-team